​​เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ จดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินและอาคารนั้นตั้งอยู่ ดังนี้​​​

๑. โฉนดที่ดิน

๒. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุดแต่ละอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีมาตราส่วน ๑: ๕๐๐ หรือ ๑ : ๑๐๐๐ หรือความเหมาะสมรวมทั้งแสดงเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามสภาพความเป็นจริง

๓. แผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแต่ละชั้นโดยระบุความกว้างความยาว ความสูง และ เนื้อที่รวมทั้งหมายเลขประจำของห้องชุดแต่ละห้องชุด (โดยแผนผังอาคารชุดต้องตรงกับที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น)

๔. แผนผังและรายการแสดงรายละเอียดของห้องชุดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด

๕. บัญชีแสดงรายการเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามแบบ อ.ช.๕

๖. คำรับรองเป็นหนังสือของผู้ยื่นคำขอว่าอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่การจำนองอาคารรวมกับที่ดิน

๗. ร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

๘. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้น ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายควบคุมอาคารใช้บังคับ

๙. ใบอนุญาตหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้เพื่อแสดงว่าอาคารนั้นได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑๐. หลักฐานของผู้ยื่นคำขอ

      ๑๐.๑ บุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หากเป็นกรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นกระทำแทนให้แสดง ใบมอบอำนาจ รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้รับมอบด้วย 

      ๑๐.๒ นิติบุคคล

     - หนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

      - หนังสือบริคณห์สนธิ

      - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน

      - รายงานการประชุมกรรมการบริษัท

      - ใบทะเบียนการค้า

      - การจดทะเบียนการค้ากับสรรพากร

      - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท

๑๑. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

      (๑) ค่าคำขอ ๒๐ บาท

      (๒) ค่าจดทะเบียนอาคารชุด ๒,๐๐๐ บาท

      (๓) ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.๒) ห้องชุดละ ๒๐๐ บาท

      (๔) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ ๒๐ บาท

      (๕) ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ๒,๐๐๐ บาท

      (๖) ค่าพยานได้แก่พยานคนละ ๒๐ บาท​​